UDRUGA JADOVNO

Ideja o okupljanju i osnivanju Udruge „Jadovno“ krenula je inicijativom pojedinaca koji su maštali o povratku života na Jadovno. Vratiti tom selu život kakav pamte stari Jadovničani nije lagan posao ali svakako je vrijedan truda. Udruga je svakim danom sve brojnija. Udruga je osnovana 3. veljače 2007. godine u kući Bariše Novačića, Jadovno 119, 53 000 Gospić.
...

Početna Jadovno

O nama


Udruga Jadovno Ideja o okupljanju i osnivanju Udruge „Jadovno“ krenula je inicijativom pojedinaca koji su maštali o povratku života na Jadovno. Vratiti tom selu život kakav pamte stari Jadovničani nije lagan posao ali svakako je vrijedan truda.
Udruga je svakim danom sve brojnija, a na dan 1.studenoga brojila je 64 člana koji svi zajedno čine Skupštinu Udruge „Jadovno“.
Udruga je osnovana 3. veljače 2007. godine u kući Bariše Novačića, Jadovno 119, 53 000 Gospić.

Članovi


Predsjednik Udruge je Jurica Novačić.

Dopredsjednici: Marinko Žarković i Blaženka Milinović

Tajnica: Josipa Jurišić
Upravni odbor čine: Antonija Žarković-Milinković, Josipa Jurišić, Ana Novačić, Jadranka Pejnović, Marinko Žarković, Mandica Žarković, Blaženka Milinović, Jurica Novačić, Jerko Novačić, Ivana Brajković, Marija Busija.


ČLANOVI UDRUGE JADOVNO

ČLANARINU ZA UDRUGU JADOVNO ZA 2011.g.(na30.06.2011)UPLATILI SU:

JURE ŽARKOVIĆ
JERKO NOVAČIĆ
BLAŽENKA MILINOVIĆ
MARKO ŽARKOVIĆ
MARIJA ŽARKOVIĆ
IKA ŽARKOVIĆ
MILKA KNEŽEVIĆ
ANKA MLAĐENOVIĆ
IVICA MLAĐENOVIĆ
JERKO NOVAČIĆ
MARIJA NOVAČIĆ
IVICA NOVAČIĆ
MARIJA PEZELJ
JURE PEZELJ
SLAVICA LUKETIĆ
JOSIP PEJNOVIĆ
ANA PEJNOVIĆ
IVE PEJNOVIĆ
DRAŽEN MATKOVIĆ
KREŠIMIR MATKOVIĆ
MILE MILINKOVIĆ
ANTONIA ŽARKOVIĆ-MILINKOVIĆ
MARIJA BUSIJA
IVICA CACIC
MARIJANA CACIC
MILE PEJNOVIĆ
MARIJA PEJNOVIĆ
IVANA BRAJKOVIĆ
MLADEN BRAJKOVIĆ
MARKO NOVAČIĆ
MARA NOVAČIĆ
ANA NOVAČIĆ-MATAIJA
DAMIR MATAIJA
TONA NOVAČIĆ
TONKA NOVAČIĆ
JURE NOVAČIĆ
PERE PAVELIĆ
IVANA ĐAPIĆ
PETAR ĐAPIĆ
JADRANKA PEJNOVIĆ

Statut


image
Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 88/01)
Osnivačka skupština Udruge Jadovno, održana dana 03. veljače 2007. u selu Jadovnom; (Adresa: Jadovno 119, 53 000 Gospić), donijela je

S T A T U T

UDRUGE JADOVNO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge Jadovno ( u daljnjem tekstu: Udruga).
Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga Jadovno.
Udruga djeluje na području sela Jadovno.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u selu Jadovno 124., 53 000 Gospić.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice.
Odluke o osnivanju podružnica donosi Upravni odbor.
Podružnice nisu pravne osobe.

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 30 mm.
Uz obod je ispisan naziv Udruge te sjedište Udruge.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Upravnog odbora i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 6.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je i unaprjeđenje kulturne, tradicijske i prirodne vrijednosti te održivi gospodarski razvoj sela Jadovno.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati ostale djelatnosti:
- njegovanje i promoviranje tradicije i običaja sela Jadovno;
- poticanje prikupljanja i obrade rodoslovnih stabla obitelji koje potječu iz Jadovnog te izrada baze informacija;
- poticanje rješavanja tekućih problema za selo Jadovno-prostorni plan, urbanistički plan, itd.
- poticanje i organiziranje aktivnosti u cilju zaštite okoliša;
- poticanje proučavanja i istraživanja u području zaštite prirodne baštine;
- poticanje i podržavanje razvoja eko-turizma na području sela Jadovno;
- modeliranje, proučavanje i izvođenje gospodarskih programa u smislu gospodarskog održivog razvoja sela Jadovno;
- organiziranje razvojnih aktivnosti u selu Jadovno;
- organiziranje kulturnih i športskih manifestacija;
- sudjelovanje u kulturno-umjetničkim i drugim manifestacijama;

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 8.

Članom udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi, rođena, naseljena ili je podrijetlom iz sela Jadovno te članovi njene najbliže obitelji, a koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
Članstvo može biti redovito i počasno.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
Prijatelji Udruge imenuju se od strane većinske odluke članova Skupštine a na prijedlog od najmanje 2 člana Upravnog odbora te postaju punopravni redoviti članovi sa svim pravima i dužnostima, izuzev prava da budu birani u tijela upravljanja Udrugom (Upravni odbor).

Članak 9.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akta, kao i odluke tijela Udruge.

Članak 10.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 11.

Članovi Udruge imaju pravo:
- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- biti informirani o radu Udruge,
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

Članovi Udruge imaju dužnosti:
- poštovati odluke tijela Udruge,
- poštovati odredbe Statuta,
- plaćati redovito godišnju članarinu.

Članak 12.

Članstvo prestaje:
- istupanjem,
- isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 13.

Tijela upravljanja Udrugom su:
- Skupština i
- Upravni odbor.

Članak 14.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 15.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
- donosi Statut i druge opće akte Udruge,
- bira i razrješava članove Upravnog odbora,
- donosi financijske izvještaje,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku djelovanja Udruge,
- odlučuje o visini godišnje članarine,
- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
- donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.
Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obavezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge.
Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 16.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 27. stavka 2.

Članak 17.

Predsjednik Upravnog odbora je i predsjednik Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu te odgovara za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje dvije godine.

Članak 18.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
- na vlastiti zahtjev,
- ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
- ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

Članak 19.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

Udruga može imenovati i dva dopredsjednika.

Dopredsjednik se bira između članova Upravnog odbora i na prijedlog predsjednika, a bira ga Upravni odbor.

Članak 20.
Tajnik Udruge može biti biran isključivo između članova Upravnog odbora Udruge. Tajnika Udruge predlaže Predsjednik Upravnog odbora Udruge, a potvrđuje Skupština Udruge.
Mandat Tajnika Udruge traje dvije godine od dana izbora.

Članak 21.
Tajnik Udruge ima sljedeća prava i dužnosti:
• član je Upravnog odbora Udruge
• vodi evidenciju članstva
• vodi arhiv Udruge
• obavlja i organizira tehničko-administrativne poslove vezane za redovan rad Udruge
• obavlja sve poslove koje mu povjeri predsjednik Upravnog odbora Udruge

Tajnik Udruge može uz suglasnost Vijeća Udruge pismeno ovlastiti neku drugu osobu za obavljanje pojedinih dužnosti.

Članak 22.
U slučaju trajne spriječenosti ili razrješenja Predsjednika, Dopredsjednika ili Tajnika Udruge njegova prava i obveze privremeno, do sljedeće sjednice Skupštine Udruge na kojoj se mora izabrati novi Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik Udruge, preuzima član Upravnog odbora Udruge kojeg izabere većina članova Upravnog odbora .

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čini jedanaest članova koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovno birani još jednom. Upravni odbor bira predsjednika, potpredsjednike i tajnika iz redova svojih članova.

Članak 23.

Upravni odbor:
- priprema nacrt Statuta i drugih akta
- saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
- izvršava i organizira sve aktivnosti u skladu s odlukom Skupštine,
- prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
- odlučuje o isključenju iz članstva,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- vodi popis članova Udruge,
- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

Članak 24.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 25.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanja gospodarskih djelatnosti te iz drugih pravno dopuštenih izvora.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 26.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

VI. PRESTANAK UDRUGE

Članak 27.

Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 28.

U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja u humanitarne svrhe sukladno odluci koju donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

VII. INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 29.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.

Ciljevi


Udruga JadovnoCilj i svrha osnivanja Udruge „Jadovno“ je unaprjeđenje kulturne i tradicijske baštine ovog kraja, njegovanje prirodnih vrijednosti te održivi gospodarski razvoj sela Jadovno.

U svrhu ostvarivanja ovog cilja Udruga će obavljati ostale djelatnosti:

• Njegovanje i promicanje tradicije i običaja sela Jadovno;
• Prikupljanje i obrada rodoslovnih stabla obitelji koje potječu iz Jadovnog te izrada baze informacija;
• Poticanje rješavanja tekućih problema za selo Jadovno-prostorni plan, urbanistički plan, itd;
• Poticanje i organiziranje aktivnosti u cilju zaštite okoliša;
• Poticanje i podržavanje razvoja eko-turizma na području sela Jadovno;
• Modeliranje, proučavanje i izvođenje gospodarskih programa u smislu gospodarskog održivog razvoja sela Jadovno;
• Organiziranje kulturnih i športskih manifestacija;
• Organiziranje i sudjelovanje na kulturno – umjetničkim i drugim manifestacijama.

Donatori


Donatori Udruge Jadovno

Radošević Jasna Zagreb
Dom željezničara Zagreb
Dominko Kalašević Gračac
Građ.obrt „Tome“ Gospić
Luka Baburić Gospić
UO „Zlatna potkova“ Gospić
Ivica Tonković-Tita Gospić
Ante Novačić-Tona Gospić
Željo Stilinović Gospić
Mario Brkljačić Gospić
„Lav“ vl.Jurica Miškulin Gospić
„Liming“ vl.I.Popović Gospić
Draženko Samaržija Krasno
„Buco“ vl.M.Draženović Brinje
„Dasović“ Brinje
Ivan Golac Gospić
Turistička zajednica Grada Gospića
„Albatros“ vl.I. Turić Perušić
Marijan Živković D.Pazarište
Jure Mataija Podoštra,Gospić
Grad Gospić
Županija Ličko - Senjska
Zubotehnički Laboratorij Gospić
Hrvatske šume Gospić
Lika ceste Gospić
HEP ispostava Gospić
„Maki“ vl.M.Sokolić Gospić
„Miškulin“ Gospić
Općina Perušić
Croatia osiguranje Gospić
Marija Mesić Gospić
Usluga Gospić
„DIČ“ Gospić
Ana Lemić Gospić
Nikola Vrselja Gospić
Dječji centar Gospić
„Elektroteh“ vl.M.Pejnović Gospić
Ivica Kovačević Ico Gospić
Marija Maras Gospić
Likovna kolonija studija Fortuna-Art Zagreb
Turistička zajednica Ličko - Senjske županije
Muzej Like Gospić
J.U. Park Prirode Velebit
Privredna banka Gospić
Caffe bar „Sport“ Gospić
Obrtnička komora Gospić
Goran Asić Gospić
Djak Jozo N.Vinodolski
„Kula promet“ Krasno
Obrt „Valinčić“ Otočac
Stipe Dasović –Pipe Perušić
Proiz.amb.od drva vl.I.Milković Perušić
Ive Žarković Gospić
„Zagi“ Gospić
Pergament d.o.o Korenica

U RAZDOBLJU 1.1.-30.06.2011 DONIRLI SU:

JERKO NOVAČIĆ 3000,00 KN
MATE CACIC 400,00 KN
ANA PAVELIĆ 200,00 KN
MARIJA MESIĆ 500,00 KN

Zahvaljujemo se na njihovoj pomoći.

Kontakt Jadovno

Udruga „Jadovno“
Jadovno bb
53 000 Gospić

Tel: 098/ 425 441; 098/834 460; 098/ 349 150
e-mail: udruga.jadovno@gmail.com


Galerija

Više...

Linkovi

Grad Gospić
TZ Gospić
Više...

Obavijesti

Udruga Jadovno
OIB: 76981715383
image

Račun:  HR11 2340 0091 1102 59800

SWIFT COD (BIC): PBZGHR2X
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Obnova članarine za tekuću godinu

Obavještavamo članove udruge da članarinu za tekuću godinu
u iznosu od 50 kuna mogu uplatiti :

- Gotovinski kod Josipe Žarković (kontakt mob 098 349 150) ili

- Putem naloga na račun
HR11 2340 0091 1102 59800
sa pozivom na broj – Vaš OIB,
a u opisu obvezno navesti ime, prezime i adresu.

Ujedno molimo sve one koji nisu,
a htjeli bi biti članovi udruge da postupe na isti način.

Zahvaljujemo se.

Više..

Powered by Gospic-Online | Gospić | Grad Gospić | Hrvatska |